Aquesta pàgina està dedicada a persones majors de 18 anys i sota cap concepte vol induir al consum del tabac.

Qui som

JUNTA DIRECTIVA

President: Josep Samitier
Secretari: Jaume Moradell
Tresorer: Segimon Baulenas
Vocals: Joan Xifreu, Joan Perona, Joaquin Montreal i Xevi Fernández
Correu electrònic de contacte:
info@gironapipaclub.org

Historia de la mosca del nostre anagrama

Són incalculables els miracles atribuïts a Sant Narcís. Quan el rei de França, Felip L'Ardit, va entrar a les nostres terres al capdavant d'un potent exèrcit, protegit per l'ajut moral del Papa, arrasant-ho i cremant-ho tot, va arribar fins a Girona i la va assetjar. Aquesta situació de lloc va ser molt difícil de sostenir per part dels gironins i impossible de trencar per les forces del nostre rei Pere. Però, vet aquí que un bon dia, del sepulcre de Sant Narcís, tancat amb una llosa molt gran i molt pesada, van sortir, no se sap per on, unes grans bandades de mosques molt virulentes, les quals van passar per sobre de les muralles de la ciutat i es van tirar com llops damunt dels francesos, i, francès que picaven, moria al moment, pres de terribles dolors. Un pànic terrible es va apoderar dels enemics, que van fugir, a la desbandada, altra vegada a França. En passar el Coll de Panissars, van topar amb el rei Pere i la seva gent, que els van donar batalla, la qual va ser terrible, i els francesos van morir a milers, entre ells, el seu rei. Els pocs que van quedar amb vida van fugir fins a París, carregats amb el cadàver del seu rei. D'aquest fet memorable, es considera Sant Narcís advocat de les mosques, i es creu que els dies propers a la seva festa les mosques són més insistents, molestes i verinoses, com bé diu el refrany:

Per Sant Narcís,
cada mosca val per sis.
Les mosques, per Sant Narcís,
a cada picada en maten sis

NORMES DE LES FUMADES DE COMPETICIÓ

L'objecte de la competició és que els participants o equips, fumin la seva pipa el període més llarg de temps possible sense tornar-la encendre, determinant quin d'ells ha firmat més temps. Tots els participants hauran d'utilitzar la mateixa quantitat de tabac, la mateixa pipa i el mateix atacador.

PARTICIPACIÓ

Podran prendre part en aquestes competicions, els majors de 18 anys, que formin part d'algun pipa club. El Club Organitzador, pot limitar el nombre de participants. Aquesta limitació ha de ser anunciada en el moment de la convocatòria.

TABAC

Els participants utilitzaran únicament el tabac seleccionat pel Club Organitzador. La quantitat de tabac a utilitzar, serà de tres (3) grams.

LA PIPA

Els organitzadors lliuraran als participants les pipes a utilitzar, en el moment de l'inici de la competició.
Les pipes seran de bruc, rectes, de forma clàssica, amb o sense filtre reemplaçable, i amb capacitat suficient per contenir tres (3) grams de tabac.
Els organitzadors donaran a conèixer les dimensions exactes de la pipa que serà utilitzada per a la competició almenys amb dos (2) mesos d'antelació al mateix, seguint el que prescriu l'Art. 5.
Si la pipa estigués proveïda de filtre, aquest podrà ser retirat pel participant.

JURAT

El jurat, té ple poder de decisió, i estarà compost almenys per tres (3) persones:
1. Un president de competició, membre del club organitzador, qui tindrà la responsabilitat de nomenar als controladors, anunciar les decisions i els resultats, i si cal, els temps intermedis de la competició.
2. Una (1) persona més, elegides entre els presidents dels Clubs participants o persona per ells designada, que seran nominats prèviament a l'inici de la competició.
Cada grup de deu (10) participants haurà d'estar assistit per almenys un (1) controlador. Aquests, han de vetllar pel bon desenvolupament de la competició, supervisant en tot moment als participants, i faran servir la targeta de registre de temps que estarà situada davant de cada participant per anotar el temps realitzat per cada un d'ells.
Els controladors distribuiran les pipes i altres articles estipulats en l'art. 23.
Hauran de sol·licitar instruccions al jurat, ja que la situació ho requereixi.
El jurat està facultat per reemplaçar un controlador durant la competició si aquest no realitzés la seva funció eficaçment.
Cada participant rebrà una targeta numerada i amb el seu nom, que serà col·locada en lloc visible. Cada participant haurà de situar al seient i taula designat per a ell.
Els participants només estan autoritzats a utilitzar un atacador de fusta, de quinze (15) mm de diàmetre i deu (10) cm. de longitud, que serà facilitat per l'organització.

DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETICIÓ

Quan el president de competició doni el senyal, els controladors lliuraran a cada participant una (1) pipa, que un cop examinada per aquests la col·locaran sobre la taula davant a ells. Tota pipa defectuosa, serà reemplaçada.
Quan el president de competició doni el senyal, els controladors col·locaran un atacador com el descrit en l'art. 20, i una (1) bossa de tabac davant de cada participant. Els participants no estan autoritzats a tocar el tabac abans de donar-se la senyal.
El controlador haurà de verificar que davant de cada participant només es trobin els següents objectes:
A. Una pipa.
B. Una bossa de tabac.
C. Un atacador de fusta.
D. Dos (2) llumins en una caixa.
E.Un full de paper mida A-4.
F. La targeta de registre de temps.

Els participants hauran de recordar que:
1. El atacador només pot ser usat amb la pipa a la boca.
2. Està estrictament prohibit colpejar o sacsejar la pipa de cap manera, i per cap mitjà.
3. Es poden retirar el filtre de la pipa durant uns segons per a poder eliminar el líquid dipositat en aquesta, colpejant en el full de paper o bufant a través d'ella.
4. El full de paper pot ser utilitzada per netejar el atacador durant la competició.
5. Poden retirar la cendra de la pipa, però no tornar a aquesta el tabac que hi pugui haver caigut durant l'operació.
6. Podran beure després de deu (10) minuts de l'inici de la competició. Hi haurà a la seva disposició a les taules aigua i gots.
7. No s'admet mantenir encesa la pipa bufant en el fogó de la pipa, a través de la boca o el nas. Aquest fet serà motiu de desqualificació.
Quan el president de competició doni el senyal, els participants podran obrir la bossa de tabac i tindran cinc (5) minuts per carregar la pipa.
El tabac pot ser esmicolat només durant aquest període de preparació.
Els participants no poden humitejar el tabac a través de cap manera.
Els participants no podran introduir cap producte, tal com guix, filtres o materials similars a la pipa.
Un cop transcorreguts els cinc (5) minuts, el controlador retirarà el tabac sobrant.
Quan el president de competició doni el senyal, els participants encendran les seves pipes, començant a comptar des d'aquest moment el temps de competició.
Els participants disposaran d'un (1) minut per encendre la pipa fent servir un (1) o dues (2) llumins. Els llumins que es trenquin o no s'encenguin seran reemplaçats pel controlador.
Els participants als quals se'ls s'apagui la pipa, hauran de lliurar immediatament la targeta de registre de temps al controlador. Quan el controlador sospiti que una pipa està apagada, està autoritzat a sol·licitar al participant que exhala fum. Si la pipa està totalment apagada i el participant no ha procedit segons les indicacions del Art. 31, el controlador requerirà al Jurat la desqualificació del participant per incompliment de les regles de la competició.
El participant desqualificat ha de lliurar la seva targeta de registre de temps al controlador.
En el cas que la pipa resulti cremada, el jurat desqualificarà al participant.

INSCRIPCIÓ

Els organitzadors establiran el preu d'inscripció a la competició; cada participant haurà de pagar dins del termini fixat per l'organització, i aquesta no reemborsable.
Les inscripcions d'última hora o substitucions podran ser acceptades o rebutjades pels organitzadors.
A més del preu d'inscripció, cada participant haurà de pagar les despeses addicionals que li siguin atribuïbles. Aquests també seran no reemborsables.

GUANYADORS

El guanyador serà el participant o equip que hagi fumat més temps, sense haver cremat la pipa ni haver infringit cap de les regles establertes. El jurat inspeccionarà les pipes filmades pels cinc (5) primers classificats